Login

Not a member yet? Register now
×
Are you a member? Register | Login

Voting Now

Design
Usability
Creativity
×
Dragon Epic Def

Dragon Epic Def

by 24hGames

Free
5
Design
Usability
Creativity
Average
9 USERS VOTED
Category
TAGS
Dragon Epic Def
Dragon Epic Def
Dragon Epic Def
Dragon Epic Def
Dragon Epic Def
Description
Ch├║a tß╗â b├│ng ─æ├¬m muß╗æn ─æ├ính sß║¡p bß╗®c tã░ß╗Øng th├ánh cuß╗æi c├╣ng do c├íc chiß║┐n binh rß╗ông tß╗¡ thß╗º ─æß╗â thß╗▒c hiß╗çn d├ú t├óm ─æ├ính chiß║┐m l├áng mß║íc cß╗ºa con ngã░ß╗Øi. Vß╗øi chiß║┐c nß╗Å thß║ºn trong tay. Vß╗øi ph├®p thuß║¡t tß╗½ c├íc vß╗ï thß║ºn - Lß╗¡a - B─âng - S├®t. Chiß║┐n binh rß╗ông sß║¢ chß╗æng trß║ú ─æß╗â mang lß║íi h├▓a b├¼nh cho mß╗ìi ngã░ß╗Øi. N├áo h├úy c├╣ng h├▓a m├¼nh c├óu chuyß╗çn ─æß╗â gi├║p chiß║┐n binh rß╗ông. * C├ích chãíi: Chß║ím tr├¬n m├án h├¼nh ─æß╗â bß║»n t├¬n. Giß╗» tay, di chuyß╗ân tr├¬n m├án h├¼nh ─æß╗â bß║»n li├¬n tß╗Ñ v├á bß║»n tß║Ñt cß║ú c├íc vß╗ï tr├¡. Chß║ím v├áo biß╗âu tã░ß╗úng ph├íp thuß║¡t v├á k├®o v├áo qu├ón ─æß╗ïch ─æß╗â ti├¬u diß╗çt ch├║ng Nß║íp n─âng lã░ß╗úng v├á m├íu bß║▒ng c├ích sß╗¡ ─æß╗Ñng kim cã░ãíng ma thuß║¡t. N├óng cß║Ñp cung, c├íc thuß╗Öc t├¡nh, th├ánh tr├¼ v├á ph├íp thuß║¡t ─æß╗â c├│ ─æã░ß╗úc sß╗®c mß║ính cß╗ºa rß╗ông thß║ºn. * ─Éß║Àc sß║»c: C├íc Boss trong Cuß╗Öc Chiß║┐n Rß╗ông rß║Ñt mß║ính mß║¢ v├á m├íu lß╗¡a. Chß╗ë c├│ l├▓ng can ─æß║úm cß╗ºa bß║ín mß╗øi vã░ß╗út qua ─æã░ß╗úc c├íc thß╗¡ th├ích. C├íc boss sß║¢ xuß║Ñt hiß╗çn ß╗ƒ c├íc m├án: 10, 20, 30, 40... ─Éß╗ô hß╗ìa ß║Ñn tã░ß╗úng, ├óm thanh hß║Ñp dß║½n sß║¢ mang lß║íi cho bß║ín nhß╗»ng trß║úi nghiß╗çm tuyß╗çt vß╗Øi. Sß║ún phß║®m sß║¢ th├ánh c├┤ng hãín nß║┐u nhß║¡n ─æã░ß╗úc nhß╗»ng g├│p ├¢ ─æ├│ng g├│p tß╗½ tß║Ñt cß║ú c├íc bß║ín. Mong nhß║¡n ─æã░ß╗úc comment + rating cho sß║ún phß║®m.

Related Apps + Games

View All
  • ZorroSign
  • Poster King - Card Maker
  • Wordoop Word Game
  • Sponsors Advertise with us